Ensamkommande flyktingbarn i Sverige

Under 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Samhället har svårigheter att ta emot de som kommer på ett bra sätt. Omhändertagandet kan inte alltid ske utifrån principen om barnets bästa enligt FN:s barnkonvention.

I den senaste nationella lägesbilden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporteras att belastningen på kommunerna, främst socialtjänsten och överförmyndarverksamheten, är hög. Det är svårt att hitta boenden, att identifiera familjehem och att utreda dem. Det är problem med överbeläggningar på boenden samt att utbilda gode män.

Nationell kartläggning om barn som avviker

I januari rapporterades det från Europol att 10 000 flyktingbarn beräknas ha avvikit i Europa.  I oktober 2015 meddelade myndigheter i Trelleborg att mer än hälften av de 1900 ensamkommande barn som kommit med färjan hade avvikit från asylprocessen efter en månad.

Kunskapen om hur många barn som avviker från asylprocessen eller som väljer att aldrig söka asyl är dålig och samhället behöver bli bättre på att arbeta förebyggande. Regeringen har därför gett alla länsstyrelser uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker. I uppdraget ingår även att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn avviker under asylprocessen samt att sprida resultat och metoder till berörda aktörer.  

Uppdraget ska utföras i samverkan med en rad andra myndigheter och organisationer exempelvis Migrationsverket, Socialstyrelsen och Barnombudsmannen. Länsstyrelsen i Stockholms är sammanhållande för arbetet som ska redovisas till regeringen den 15 december 2016.

MSB deltog i öppen utfrågning på Socialutskottet den 9 februari

Med anledning av den svåra situation som många kommuner står inför höll Socialutskottet en öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. Utfrågningarna i utskotten är öppna för allmänheten och syftet är att riksdagsledamöterna i utskotten ska få mer information i ett visst ämne.  MSB:s generaldirektör Helena Lindberg berättade om uppdraget som myndigheten fick den 1 oktober att samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen och de veckovisa lägesbilder som MSB bidragit med. Under 2016 kommer MSB fortsätta att producera lägesbilder men de kommer ske mer sällan och på en mindre ambitiös nivå. Regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, konstaterade att det varit en tuff höst. Systematiskt kvalitetsarbete måste genomföras på alla stödboenden men detta är något som inte alltid hunnits med på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist.

Information om rättigheter i Sverige

Många kommuner har Lex Sarah- anmält sig själva eftersom de inte anser sig kunna erbjuda nyanlända den omsorg som de behöver. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser. Samtidigt är det viktigt att nyanlända i Sverige får information om vilka rättigheter de har och var de kan vända sig för att få mer stöd och hjälp.  Länsstyrelserna har därför startat en gemensam portal för samhällsinformation till nyanlända; Information om Sverige. Alla nyanlända får information via en broschyr på 10 språk där det finns länk till Information om Sverige när de träffar Migrationsverket för sitt inskrivningssamtal.

Kvinnor och barn som flyr

Svenska myndigheter behöver lära sig arbeta förebyggande för att förhindra att ensamkommande barn avviker under asylprocessen. Men världen stannar inte upp. Människor fortsätter att fly undan krig och förtryck. Under 2015 var majoriteten av de som flydde över medelhavet män. Nu är nära 60 % av de flyktingar som korsar gränsen mellan Grekland och Makedonien kvinnor och barn. Ökningen får enorma konsekvenser. Fler utsätts för risker på havet, särskilt nu under vintern, och fler behöver skydd på land.

Migrationsverkets prognos för 2016 är att mellan 70 000 och 140 000 personer kommer söka asyl i Sverige under 2016. Beräkningarna är dock väldigt osäkra. Hur många som söker asyl i Sverige under 2016 beror på många olika faktorer men främst på politiska beslut i Sverige och på EU nivå.