Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna ska stödja samhället vid olyckor och kriser. Det kan handla om allt från skogsbrandsbekämpning till insatser vid stormar och översvämningar.

Som namnet antyder är både medlemskap och deltagande i föreningarna frivilligt.

Organisationerna har under låg tid varit en viktig resurs för försvaret, inte minst genom att bidra med utbildad personal med avtal om krigsplacering inom det militära försvaret. Genom kurs- och utbildningsverksamhet har de dessutom bevarat och höjt kompetensen hos personer som redan är krigsplacerade.

Under senare år har beredskapsplaneringens tyngdpunkt flyttats från höjd militär beredskap och krig till att hantera svåra olyckor och kriser. 

Det finns i dag 18 frivilliga försvarsorganisationer. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Stora hjälpinsatser

Gemensamt för organisationerna är frivilligheten och strävan efter att rekrytera och utbilda medborgare för att kunna stödja samhället vid svåra olyckor och kriser. Under exempelvis stormen Gudrun gjorde många medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer stora hjälpinsatser och bemannade bland annat värmestugor och ordnade med transporter.

Demokratiska organisationer

Organisationerna är självständiga, opolitiska och ideella sammanslutningar där styrelser och funktionärer väljs efter demokratiska principer. De är dessutom fristående i förhållande till varandra och till myndigheterna.

Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) är det organ som samordnar frågor som rör organisationerna verksamhet. FOS finns på riksnivå, regionalt i vissa län samt lokalt i ett antal kommuner.

De frivilliga försvarsorganisationerna

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)
rekryterar och utbildar fordonsförare till såväl det militära försvaret som samhällets civila krishanteringssystem.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) 
vidareutbildar förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.

Frivilliga flygkåren (FFK) 
genomför flyg- och spaningsuppdrag för bland annat kommuner, länsstyrelser, räddningstjänster och polisen.

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) 
rekryterar och utbildar mc-ordonnanser för totalförsvaret.

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) 
arbetar bland annat med rekrytering och utbildning av personal som arbetar med personalfrågor inom totalförsvaret.

Frivilliga radioorganisationen (FRO) 
arbetar med radio- och it-kommunikation.

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 
erbjuder militär utbildning för kvinnor och män från 15 år och uppåt.

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) 
organiserar ingenjörer med bred civil och militär kompetens. Arbetar med såväl militära som civila uppdrag, i Sverige och utomlands.

Svenska Brukshundklubben (SBK) 
är en specialklubb till Svenska Kennelklubben. Utbildar hundar och hundägare.

Svenska Blå Stjärnan (SBS)
bedriver utbildningar i djurkunskap och djurvård. Utbildar även djurskötare som kan rycka ut och assistera veterinärer och hjälpa djurägare vid utbrott av smittsam djursjukdom eller annan kris i samhället.

Sveriges civilförsvarsförbund (SCF) 
lär ut säkerhetsmedvetande och hur man ska klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, längre tids isolering eller nödsituationer utomhus.

Svenska fallskärmsförbundet (SFF) 
utbildar bland annat instruktörer och hjälper militärt utbildade fallskärmshoppare att behålla - och utveckla - sin kompetens inom fallskärmshoppning även efter att de lämnat sina aktiva tjänst inom försvaret.

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) 
rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter inom Sveriges militära försvar och civila krisberedskap.

Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) 
organiserar huvuddelen av Sveriges pistolskyttar.

Svenska röda korset (SRK) 
arbetar med humanitärt hjälparbete. I Sveriges utgör Röda Korset ett komplement till samhällets övriga skyddsnät.

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)
grund-, kompletterings- och vidareutbildar frivilliga som är krigsplacerade i Försvarsmaktens insatsorganisation eller Hemvärnet. Utbildar även för insatser i samband med nationell och internationell krishantering.

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) 
arbetar med frivillig marin ungdoms- och vuxenutbildning samt totalförsvarsinformation.

Svenska skyttesportförbundet (SvSF) 
utbildar skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten.