Foto: Johan Eklund/MSB

Civil-militär samverkan i EU

EU:s förmåga till civil-militär samverkan anses viktig för att stärka unionens krishanteringsförmåga. Därför har medlemsländerna länge velat att civila och militära resurser samordnas både när det gäller planering och genomförande av olika insatser. Förhoppningen är att ökad koordinering och ökat samarbete ska leda mer effektiv användning av resurserna, vare sig det handlar om transporter, logistik, kommunikationer eller sjukvård.

Storbritanniens långsiktiga planer 2005

Inför sitt ordförandeskap i EU hösten 2005 drog Storbritannien igång ett mer långsiktigt arbete med att förbättra EU:s förmåga till civil-militär samverkan. Europeiska rådet gav den brittiska regeringen i uppdrag att ta fram ett koncept för Comprehensive Planning (CA), som senare antogs av medlemsländerna.

CA kan sägas vara en samlad övergripande strategi för hur man ska arbeta i ett insatsområde och går ut på att göra samtliga EU-aktörer och organ delaktiga i analys, planering, genomförande och uppföljning av EU-operationer.

Sveriges ordförandeskap 2009

Trots stora ambitioner avstannade efter en tid arbetet med att förbättra EU:s civil-militära samverkan. Därför försökte Sverige under sitt ordförandeskap hösten 2009 på nytt blåsa liv i frågan.

Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors sa att erfarenheterna visar att det är nödvändigt att vi bättre samordnar civila och militära resurser för att kunna hantera kriser. Ett område som han pekade ut var samarbetet vid sjöövervakning.

Piratjakt utanför Somalias kust

Ett exempel på pågående civil-militär samverkan är operationen Atalanta, EU:s första maritima insats. Uppgiften är att tillsammans med en rad andra länder och organisationer försöka stoppa det omfattande sjöröveriet utanför Somalias kust och ge skydd åt FN:s livsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar i området. I operationen deltar såväl civila som militära enheter från Sverige och andra EU-länder.

Sverige ställer bland annat upp med ett av kustbevakningens flygplan (inklusive besättning). Planet övervakar farvattnen utanför Somalias kust och letar efter piratverksamhet.