Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Försvarsmaktens internationella samarbete

Försvarsmaktens internationella samarbeten ökar i betydelse samtidigt som formerna för samarbetet mellan länderna förbättras. Sedan FN grundades efter andra världskriget och sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har Försvarsmakten ständigt blivit mer aktiva.

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik syftar bland annat till att bevara fred och att stärka den internationella säkerheten. EU:s medlemsländer arbetar numera tillsammans med krishanteringsfrågor. Det ger Sverige full delaktighet och insyn i EU:s beslutsprocesser, men ställer samtidigt krav på engagemang i det gemensamma arbetet. Det innebär bland annat att Sverige sätter upp en snabbinsatsstyrka till EU:s förfogande, Nordic Battlegroup (NBG).

Försvarsmaktens utlandsstyrka är uppdelad i ett antal insatser på olika platser i världen. Varje insats genomförs i ett bestämt område och har ett bestämt uppdrag som kan vara utfärdat av Förenta Nationerna (FN) eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Sverige är även medlem i Partnerskap för fred, PFF, som är ett praktiskt samarbetsprogram mellan Nato och intresserade stater inom OSSE. Grundläggande för PFF är att varje enskild stat bestämmer inom vilka områden och på vilket sätt man är beredd att samarbeta. Syftet med PFF-samarbetet är bland annat att öka förmågan att delta i internationella fredsfrämjande insatser, främst genom att öka interoperabiliteten mellan olika länder.

Försvarsmakten medverkar även i det internationella försvarsmiljösamarbetet. Samarbetet tar sig uttryck i samarbetsavtal, projektsamarbeten, deltagande i försvarsmiljönätverk, med mera.

Texten är hämtad från Försvarsmaktens webbplats