Foto: iStock/tolgart

Gränsöverskridande kriminalitet

Kokain från Colombia sniffas på innekrogar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Människor från olika delar av världen hamnar i prostitution i svenska städer. Stulna medeltida träskulpturer från norrländska kyrkor säljs på europeiska antikmarknader.

Det är bara några exempel på dagens gränsöverskridande brottslighet. För på samma sätt som den legala handeln ökar, företag arbetar mer och mer över nationsgränserna och allt fler människor studerar och arbetar utomland, ökar också den gränsöverskridande brottsligheten. En del talar om nätverkssamhället och att nationsgränserna börjar vittra bort i globaliseringens spår.

Den gränsöverskridande brottsligheten är marknadsbunden och följer samma logik som om det handlade om bananer eller nationella kostnader för arbetskraft. Tillgång och efterfrågan styr. Arbetslöshet, låga löner och begränsade livsmöjligheter gör att människor från andra delar av världen smugglas in i landet och blir billig och oreglerad arbetskraft, till exempel i delar av bygg- och städbranschen. Stulna lyxbilar och båtmotorer hittar vägen från Sverige till kontinenten och Östeuropa.

Samtidigt hittar riskavfall, bilbatterier och kylskåp vägen ut ur Sverige och hanteras sedan på ett miljöfarligt sätt. Internet är till sin natur gränsöverskridande och har fått ökad betydelse för handel med illegala varor, inte minst när det gäller narkotika och dopningspreparat.

Rysk maffia

Särskilt på narkotikaområdet är brottsligheten av naturliga skäl gränsöverskridande. Varorna kommer från odlingar i fjärran länder eller från laboratorier utomlands. Det är ändå fel att tro att utländska kriminella grupperingar har kommit till Sverige för att behärska narkotikamarknader.

För att kunna verka på lokala marknader krävs god lokalkännedom och ett förtroende i närmiljön. Det är därför som vi aldrig fick någon invasion av ryskt maffia efter Sovjetunionens fall, som många befarade. De utländska grupperingarna finns med i bilden, med det är svenska intressenter som styr.

Naturligtvis kommer kriminella från andra länder till Sverige och begår brott här, men utländska kriminella syndikat planerar inte att ta över Sverige. Kriminella i Sverige klarar sig bra på egen hand och ännu bättre i takt med att kontakterna över gränserna ökar.

På samma sätt är det i andra nationer. Varför försöka ta över kriminella marknader i andra länder med alla hinder det innebär i fråga om språk, kultur och bristande legitimitet i lokalsamhället, när dessa faktorer ökar möjligheterna för aggressiva myndigheter att slå tillbaka?

Genom att Sverige är ett multikulturellt samhälle underlättas den gränsöverskridande brottsligheten genom kontakter. Personer med släktförbindelser på exempelvis Balkan har givetvis särskilda förutsättningar att med hjälp av kontakter få hit vapen från den delen av Europa. Östeuropéer kan kanalisera stöldgods till länder där efterfrågan är stor på varor och produkter. Rånare bosatta i Stockholmsområdet gjorde sig länge kända för väpnade rån med hela Norden som arbetsfält.  

Gränslös brottsbekämpning

Den gränsöverskridande brottsligheten handlar mer om affärer än om territorium. På det sättet liknar den företag som är framgångsrika på den internationella marknaden. De försöker inte ockupera ett territorium utan nöjer sig med att tjäna pengar, ju mer desto bättre.

Är då den gränsöverskridande brottsligheten ett hot mot samhällets säkerhet? Det är ett rimligt antagande att den är ett hot i den meningen att den kommer att öka i takt med globaliseringen. Men samtidigt kommer den också delvis neutraliseras eftersom myndigheterna blir bättre på att motarbeta den gränsöverskridande brottsligheten.

Initiativen är också många, såväl inom FN som EU. Det gäller också myndigheterna i Sverige. Även om det går en aning trögt så sker en anpassning till den nya tidens brottslighet.

Effektivare myndigheter

Den gränsöverskridande brottsligheten berör många myndigheter, särskilt polisen och åklagarmyndigheten. Myndigheter med kontroll- och tillsynsfunktioner känner också av denna brottslighet. Det gäller särskilt Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket.

Svenska myndigheter samarbetar med utländska myndigheter. Polisen och Tullverket har sambandsmän stationerade på strategiska orter för att underlätta samarbetet. Inom EU finns särskilda samarbetsorgan både för polisen, Europol, och åklagare, Eurojust.

Mycket är på gång men mycket mer kan göras, inte minst för att världen krymper och att vår lokala brottslighet påverkas av vad som händer på annat håll i världen. Samtidigt har det som sker i Sverige betydelse för situationen i andra länder. Exempelvis kan konflikter leda till en ökad handel med människor, och vissa kan hamna i Sverige och exploateras här.

På Brottsförebyggande rådets (Brå) sekretariat för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet beaktar vi globaliseringens effekter och hur händelser långt borta har återverkningar i vårt lokalsamhälle och tvärtom. Brå studerar olika aspekter av den organiserade brottsligheten, som ofta har gränsöverskridande inslag. Det finns rapporter om organiserad narkotikabrottslighet, häleri, människohandel, handel med hotade djur och växter, kulturarvsbrott, miljöbrott och mycket annat.

På Brottsförebyggande rådets webbplats finns alla Brås rapporter tillgängliga för gratis nedladdning, www.bra.se