Foto: iStock/PeskyMonkey

Terrorism

Terrorism har under flera århundraden varit ett sätt för individer eller grupper att med våld påverka ett samhälle, men sedan attackerna mot USA den 11 september 2001 har den globala terrorismen ökat dramatiskt. 2013 dödades 18 000 människor i terroristattacker och terrorism får stort utrymme i dagens medierapportering.

Det finns ingen helt entydig definition av terrorism, men den svenska lagen om terrorbrott baseras på ett rambeslut från EU. Enligt beslutet är terrorism "en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer."

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper som ett sätt att få sin vilja igenom eller sprida skräck bland oliktänkande. Ibland är gränsen mellan legitim frihetskamp och terrorism svår att avgöra. Exempelvis klassades Nelson Mandela under en lång tid som terrorist för sin kamp mot apartheidsystemet i Sydafrika. Idag ses han universellt som en hjälte.

De flesta länder drabbas

Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism, som inte är begränsad av nationsgränser eller lagar. Idag utkämpas få krig mellan två eller fler stater (så kallade konventionella krig). Detta har gjort att det största hotet för de flesta stater - särskilt i västvärlden - utgörs av terrorism.

Det är relativt få länder som under tidsperioden 2002-2014 varit helt fredade från terrorattentat enligt Institute for Economics and Peace som sammanställt en studie av terrorism i världen. Ett fåtal länder står dock för en majoritet av såväl antal omkomna som antal incidenter i statistiken. 82 % av antalet dödsfall till följd av terroristattecker under 2014 inträffade i endast fem länder: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Syrien. 

Terrorbekämpning i Sverige

I Sverige är det Säkerhetspolisen (Säpo) som ansvarar för terrorism-bekämpningen. Grunden i terrorismbekämpning är förebyggande åtgärder genom underrättelsearbete där Säpo samarbetar med andra myndigheter både nationellt och internationellt. Strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige görs kontinuerligt av Nationellt centrum för terrorhotbedömning som är en permanent arbetsgrupp inom Samverkansrådet mot terrorism med representanter från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) samt Säpo.