Terrorismbekämpning

191 döda och 1 800 skadade i terrordåd i Madrid. 52 döda och över 700 skadade av självmordsbomber i London. Senast i raden av terrorattentat mot Europa skedde i Paris den 13 november 2015, med 129 döda och 352 skadade. Den internationella terrorismen i Europa är ett faktum.

I Sverige är det Säkerhetspolisen som ansvarar för terrorismbekämpningen. De arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller mot svenska intressen. De försöker också förhindra att terrorattentat planeras i eller stöds från Sverige.

Om ett terrorattentat skulle ske i Sverige är det Säkerhetspolisen som ansvarar för att utreda brottet. På samma sätt som i andra polisutredningar kommer dessa utredningar att ske i form av en åklagarledd förundersökning. 

Terrorhotet

Attackerna 11 september 2001 resulterade i en dramatisk upptrappning av kampen mot terrorism, inte bara i USA utan också i stora delar av världen. Åtgärderna sträcker sig över flera olika områden. Särskilt märkbar är den kraftigt höjda säkerhetskontrollen av flygpassagerare som oftast även omfattar reguljärt inrikesflyg.

Terrorhotet mot Europa har ökat de senaste åren. Ett mindre antal länder upplever att hotet från islamistiskt motiverad terrorism har ökat. Detta är ofta kopplat till militär närvaro i Afghanistan eller Irak, eller till handlingar som uppfattas som kränkningar av islam.

Förebyggande arbete

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast. Det sker genom underrättelsearbete, det vill säga genom att hämta in, bearbeta och analysera information. Analyserna ger Säkerhetspolisen kunskap om våldsbenägna extremisters aktiviteter och planer samt om deras förmåga.

I det förebyggande arbetet ingår också att förhindra att utländska medborgare som aktivt stödjer terrorism besöker eller bosätter sig i Sverige. Det gör Säkerhetspolisen i samarbete med Migrationsverket och Justitiedepartementet.

Nationellt och internationellt samarbete

Terrorism är gränsöverskridande och global. Samarbete är därför avgörande för Sveriges förmåga att förhindra terrorbrott. En stor del av samarbetet handlar om att utbyta information.

Det finns ett myndighetssamarbete kring terrorism i Sverige. Säkerhetspolisen samarbetar med andra underrättelsemyndigheter, men också med polismyndigheter och Migrationsverket. I Samverkanrådet mot terrorism har fjorton svenska myndigheter också gått samman i syfte att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism.

Sverige har skrivit på samtliga tretton multilaterala konventioner om terrorism. Därmed har landet förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder.

För att Säkerhetspolisen ska kunna bidra till detta samarbetar de med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster. De representerar också Sverige i ett antal multinationella organ som består av olika länders säkerhetstjänster och polisorganisationer.

För mer information, läs på Säkerhetspolisens webbplats