Sverige och Colombia

Sverige och Colombia har sedan länge nära och goda relationer som till stor del bärs upp av långvarig närvaro av flera svenska företag.

Ericsson öppnade sitt kontor i Colombia redan i slutet på artonhundratalet, och många större svenska företag har funnits på plats i landet sedan många årtionden. Sveriges export till Colombia utgörs huvudsakligen av verkstadsprodukter, kemiska produkter och papper. Svensk import av colombianska produkter består främst av kaffe, snittblommor och andra jordbruksprodukter. Ett tjugotal svenska företag har dotterbolag i landet, däribland Ericsson, Tetra Pak, Scania, Volvo, Skanska, ABB, Electrolux och Altas Copco. Kinnevikgruppen finns närvarande bl.a. genom Millicom/Tigo, Bayport samt tidningen Publimetro. Därtill finns flera svenska varumärken representerade genom lokala distributörer. Business Sweden har ett kontor i Bogota sedan år 2012. Under 2014 initierade ett flertal svenska företag i Colombia tillsammans med ambassaden ett CSR-nätverk för att stärka arbetet med hållbart företagande.Förutom handel återfinns de svenska förbindelserna med Colombia idag inom flera andra områden, såsom politik, kultur och utvecklingssamarbete.

Svenska ambassaden representerar även Sverige i Ecuador och Venezuela. Svenska förbindelser med Colombia berör såväl handel som politik och bistånd. Sveriges fokus inom utvecklingssamarbetet och den politiska dialogen är främjandet av förutsättningar att skapa en hållbar fred, stärkande av demokratin och rättsstaten samt ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Colombia är en stabil parlamentarisk demokrati. Under lång tid har landet plågats av en av Latinamerikas mest seglivade väpnade konflikter mot gerillagrupperna Farc och ELN. Förhandlingarna resulterade i ett genombrott i slutet av 2015 och parterna har deklarerat sig villiga att nå ett slutligt avtal om vapenvila och nedrustning. Sveriges stöd till en förhandlad fred är starkt och man arbetar aktivt såväl genom de bilaterala relationerna som genom EU och FN.

Colombia har haft en stark ekonomisk utveckling det senaste decenniet, och är en av de största ekonomierna i Latinamerika. Expansion av råvaruexporten och det förbättrade säkerhetsläget har stärkt Colombias ställning som marknad för utländska företag och investeringar. Goda förutsättningar för svenska företag finns inte minst inom branscherna transport och infrastruktur, telekommunikation, gruvnäring, miljöteknik samt hälsa. Ett frihandelsavtal mellan Colombia och EU trädde i kraft i augusti 2013. Sveriges riksdag godkände enhälligt avtalet i juni 2014. År 2012 ansökte Colombia om medlemskap i OECD och är nu kandidatland. OECD:s tekniska kommittéer har inlett granskningar, som väntas pågå i flera år. Vägen mot medlemskap innebär flera djupgående reformer av den colombianska statsapparaten.