Sverige och Israel-Palestina

Israel

Sverige och Israel har regelbundna politiska kontakter och brett utbyte inom bland annat handel, kultur och forskning. Sverige har en ambassad i Tel Aviv och honorära konsulat i Haifa och Eilat. Israel har en ambassad i Stockholm.

Israel är en av Sveriges främsta handelspartners i regionen och flera svenska företag finns representerade i landet. Den svenska exporten till Israel består främst av pappersvaror, verkstadsprodukter och bränslen och uppgick 2013 till cirka 2,9 miljarder kronor. Den svenska importen från Israel består främst av verkstadsprodukter och livsmedel och uppgick 2013 till cirka 1 miljard kronor. Business Swedens kontor i Wien, Österrike, ansvarar för den israeliska marknaden.

Sverige och Israel har en tradition av utvecklings- och forskningssamarbete inom högteknologiska områden som IT och bioteknologi. I dag sker utbytet bland annat inom ramen för EUREKA, ett europeiskt samarbetsnätverk för marknadsnära forskning och teknisk utveckling, vars syfte är att är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och främja utvecklingen inom innovationsområden.

Palestina

Palestina omfattar Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. Sverige erkände Staten Palestina den 30 oktober 2014. Det svenska generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten.

Sverige har ett stort engagemang för det palestinska statsbyggandet, med målsättningen om att Palestina ska bli en självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet med 1967 års gränser som utgångspunkt. Sverige är en av de största europeiska givarna av bistånd till Palestina. Det svenska stödet syftar främst till att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Sveriges totala stöd till palestinierna är omfattande och uppgår till ca 800 miljoner kronor år 2014, inklusive humanitärt stöd till palestinska flyktingar.

Sverige antog den 30 oktober 2014 en ny strategi för utvecklingssamarbete avseende Palestina under perioden 2015-2019 som i volym uppgår till 1, 5 miljarder kronor. Strategin omfattar tre områden: i) demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet; ii) miljö, klimat och katastrofberedskap; samt iii)privatsektorutveckling. Strategin är mer flexibel än den föregående och fokuserar i högre grad på insatser i område C på Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. Syftet är bland annat att stödja palestinskt statsbyggande samt att bistå palestinier att bo kvar. Regeringen främjar också kontakter mellan palestinska och israeliska företag samt ökade svenska investeringar i Palestina.

Sverige är sedan länge en av de fem största givarna av kärnstöd till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar (UNRWA). Ungefär 5,3 miljoner registrerade flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza och Västbanken är berättigade till dess stöd. För 2015 uppgick kärnstödet till UNRWA till 300 miljoner kronor.

Sverige deltar sedan 1997 i en civil observatörsstyrka på Västbanken med uppgift att förbättra säkerheten för Hebrons invånare. TIPH (Temporary International Presence in Hebron) har inga militära eller polisiära funktioner, utan verkar som ett neutralt vittne med uppgift att övervaka efterlevnaden av internationell humanitär rätt.

I rådsslutsatser som antogs under det svenska ordförandeskapet i EU i december 2009 klargjorde EU att man ska erkänna en palestinsk stat "när så är lämpligt". Den 31 oktober 2011 blev Palestina medlem i UNESCO och den 29 november 2012 antog FN:s generalförsamling, med klar majoritet, en resolution om Palestinas ställning i FN som permanent observatörsstat. Sverige röstade, i likhet med en majoritet av EU:s medlemsstater, för resolutionen. Den 30 oktober 2014 blev Sverige den 135:e staten i världen att erkänna Staten Palestina. De länder som erkänt Palestina representerar tillsammans 80 procent av världens befolkning, eller ca 5, 5 miljarder människor.

Europeiska unionen är en av de största biståndsgivarna till palestinierna. De senaste åren har EU:s och Sveriges stöd ökat, till en följd av det försämrade humanitära läget. Europeiska kommissionen kanaliserar ett omfattande bistånd genom mekanismen PEGASE. Löner och pensioner betalas ut till anställda inom hälso- och utbildningssektorerna via PEGASE-mekanismen.

Europeiska unionen har en synlig roll även genom stöd till EU POL COPPS, dvs. EU:s rådgivande insats till stöd för den palestinska civilpolisens reformering och uppbyggnad samt stöd till rättsväsendet. Sverige sekonderar personal till denna insats.