Foto: Johan Eklund, MSB

Samhällets krisberedskap

Klimatförändringar, it-haverier, omfattande smittspridning, terrorangrepp. Dagens globaliserade och högteknologiska samhälle för med sig hot och risker som går tvärs över olika samhällssektorer och nationsgränser. Samhällets krisberedskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hoten om de blir verklighet.

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Sverige har varit förskonat från krig de senaste tvåhundra åren, men vi har drabbats och kommer sannolikt att drabbas av andra händelser som kan få svåra konsekvenser för befolkningen och kanske för hela vårt land. Riktigt stora påfrestningar på vårt samhälle i fredstid kallar vi för kriser.

Samhällets ansvar

För att kunna hantera olika kriser har Sverige utvecklat ett särskilt krishanteringssystem. I stort sett hela samhället: kommuner, länsstyrelser, landsting, centrala myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och ytterst regeringen, ingår i systemet och har olika uppgifter och roller inom det.

Kommunerna utgör grunden i krishanteringssystemet. De ansvarar för viktig verksamhet som ligger nära den enskilde kommuninvånaren, som till exempel barn- och äldreomsorg, vattenförsörjning och renhållning, verksamhet som måste fungera även vid kriser.

Ditt och mitt ansvar

Alla som bor i Sverige kan ta ett ansvar och vara förberedda inför en kris. Regeringen uttrycker det så här: ”Individen utgör den grund på vilken samhällets krisberedskap vilar. En väl fungerande krisberedskap kräver medvetenhet om det personliga ansvaret och kunskap om hur man själv kan agera.”