Foto: Johan Eklund/MSB

Räddningstjänst

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är alla kommuner skyldiga att ha en räddningstjänst (själv eller tillsammans med andra kommuner). Lagen ställer också krav på privatpersoner och företag. Bland annat har alla en skyldighet att varna och kalla på hjälp vid bränder och allvarlig olyckor.

Räddningsledare

Vid alla räddningsinsatser ska det finnas en räddningsledare. Det är en person med stora befogenheter, särskilt när det råder "överhängande fara". Då har hen rätt att beordra myndigheter och företag att hjälpa till i räddningsarbetet och att ställa upp med de resurser de har.

Räddningsledaren kan också besluta att alla medborgare i åldern 18-65 år ska hjälpa till i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Hen kan beordra inbrytning i fastigheter och trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus oavsett vad ägaren anser.

Statlig räddningstjänst

Den statliga räddningstjänsten kompletterar den kommunala och består bland annat av:

Fjällräddningen

Polisen ansvarar för att söka efter och rädda människor i fjällen. Till sin hjälp har de Fjällräddningen, som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av Polisen. Fjällräddarna hjälper människor som försvunnit eller utsatts för fara i fjällen. Fjällräddarna arbetar under ledning av en räddningsledare från Polisen eller en insatsledare från fjällräddningen.

Flygräddningen

Transportstyrelsen ansvarar bland annat för räddningstjänsten vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren samt inom Sveriges ekonomiska zon. Till Transportstyrelsen ansvar hör också att söka efter saknade flygplan.

Sjöräddningen

Sjöfartsverket ansvarar för räddningstjänsten när någon hamnat i sjönöd inom Sveriges sjöterritorium eller i Vänern, Vättern och Mälaren. Verket svarar även för sjuktransporter från fartyg. För räddningstjänsten i vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren ansvarar kommunerna.

Miljöräddningstjänst till sjöss

Vid oljeutsläpp eller utsläpp av andra skadliga ämnen till havs, eller i eller i någon av våra större sjöar, är det Kustbevakningen (KBV) som svarar för räddningstjänsten. KBV deltar också vid sjö- och flygräddning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar bland annat med att förebygga olyckor genom information, utbildning, övning, uppföljning och tillsyn. Myndigheten är också central tillsynsmyndighet över den kommunala räddningstjänsten och svarar för yrkesutbildning av personal för den kommunala räddningstjänstverksamheten.