Foto: Lars Johansson/MSB

OCHA

Efter det första Gulfkriget var ett par miljoner människor på flykt i och omkring Irak. Ett stort antal organisationer arbetade för att hjälpa flyktingarna, men utan ordentlig samordning med resultatet att många inte fick den hjälp de behövde. Därför bestämde sig FN för att försöka förbättra samordningen av katastrofhjälpen.

FN:s kontor för humanitära frågor, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) inrättades 1992. Till en början under namnet Department for Humanitarian Affairs (DHA). Då som nu var uppdraget att bland annat främja samordning mellan olika FN-organ, Röda Korset och liknande humanitära organisationer.

Efter några år ombildades DHA till OCHA. I samma veva gavs kontoret större befogenheter. Bakom förändringen låg uppfattningen att ett effektivt internationellt bistånd vid stora humanitära katastrofer kräver planering, samordning, logistik, diplomati och insamling av pengar.

I en humanitär nödsituation är det viktigt att samordningen fungerar för att tidsplaner ska hållas, överlappning och dubbelarbete undvikas och för att resurser ska användas rätt, så att så många som möjligt får hjälp. 

Omedelbara insatser

OCHA har bland annat i uppdrag att stärka samordningen av och leda FN:s humanitära insatser, både centralt och i krisdrabbade områden. Kontoret har ett joursystem som är verksamt dygnet runt för att omedelbart kunna reagera när en katastrof inträffar och sprida informationen vidare.

OCHA:s speciella katastrofgrupp ska snabbt kunna ta sig till ett drabbat land för att på plats hjälpa lokala och nationella myndigheter att ta reda på vilka omedelbara insatser som behövs och därefter samordna dessa. FN kan också be civila och militära katastrofteam och experter att medverka i insatserna. I Italien finns ett stort lager med förnödenheter och utrustning som används till katastrofhjälp och som fungerar som en knutpunkt för flygtransporter av förnödenheter.

Samordning

OCHA leds av FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor. Sedan 2010 innehas posten av Valerie Amos från Guyana. Som undergeneralsekreterare för humanitära frågor är hon rådgivare till FN:s generalsekreterare och ska föreslå vilka åtgärder som bör vidtas vid en katastrofsituation.

Förutom samordningsuppgifter arbetar OCHA bland annat med att:

  • Utarbeta FN:s samlade humanitära appeller.
  • Hålla i FN:s kontakter med bland annat Internationella Röda kors- och Röda halvmånerörelserna.
  • Driva opinion och se till att de humanitära frågorna uppmärksammas på den internationella dagordningen.

I egenskap av FN:s samordnare för katastrofhjälp leder OCHA:s chef en stående kommitté inom FN-systemet - Inter-Agency Standing Committee (IASC ). Kommittén består av cheferna för FN:s operativa organ för humanitärt bistånd och representanter för stora humanitära organisationer. IASC planerar vilken typ av insatser som ska genomföras och föreslår vilka prioriteringar som bör ske.

Huvudkontor

OCHA har idag ca 1900 anställda, varav de flesta arbetar på något av de drygt 35 fältkontoren. En mindre del arbetar på de två huvudkontoren i New York och Genève. Kontoret i New York svarar för den övergripande ledningen och arbetar med katastrofer i samband med väpnade konflikter. Genévekontoret ansvarar för arbetet vid naturkatastrofer och stöd till fältkontoren.

OCHA har alltså ingen egen operativ verksamhet och har inga tvingande befogenheter, vilket FN dessutom inte kan ha gentemot icke-FN-organ som till exempel Röda korsrörelsen och andra humanitära organisationer.