Foto: Stig Dahlén/MSB

EU:s civilskyddsmekanism

EU-länderna har kommit överens om att hjälpas åt i händelse av katastrofer. Därför har man ett centrum för samordning av katastrofberedskap, ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Det organiseras av EU-kommissionen och är tillgängligt dygnet runt. Vid en katastrof kan det drabbade landets beredskapsmyndighet vända sig till detta centrum som i sin tur undersöker med övriga länder vilka resurser som finns att tillgå. 

Insatser genom civilskyddsmekanismen föregås alltid av en begäran från det utsatta landet. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som finns att tillgå. I Bryssel finns en dygnet-runt bemannad informationscentral som kan samordna medlemsländernas insatser. Även länder utanför europeiska samarbetet kan vädja om denna hjälp.

Vid en katastrof i Sverige kan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begära hjälp från ERCC, som i sin tur kontaktar de andra ländernas kontaktpunkter. Exempel på när ERCC förmedlat hjälp till Sverige är flygplanen från Italien och Frankrike som användes vid skogsbranden i Västmanland 2014. MSB tar också emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till organisationer som arbetar i länder som drabbats av katastrofer och kriser. 

Sedan civilskyddsmekanismen togs i bruk år 2001 har den aktiverats mer än 300 gånger. Många av de större katastroferna där mekanismen har använts har inträffat utanför EU:s gränser, bland annat vid jordbävningen på Haiti (2010), ebolautbrottet i Västafrika (2014) och jordbävningen i Nepal (2015).

Källor: Europeiska kommissionen, EU-upplysningen och MSB