Fredsbevarande insatser

Avser insatser som görs efter ett freds- eller eldupphöravtal i en mellan- eller inomstatlig konflikt. Dessa insatser baseras på tre principer: parternas medgivande, opartiskhet och begränsad våldsanvändning med undantag för självförsvar.

 

Konfliktlösning, försoning, förtroendeskapande åtgärder samt institutionellt och humanitärt bistånd är exempel på åtgärder som ingår. Militära aktiviteter kan vara avväpning, avrustning av tidigare stridande parter, övervakning, rapportering, åtskiljande av förband.