Foto: Marcus Årskog/MSB

Internationell säkerhet

Den internationella säkerheten påverkas av en mängd aktörer: stater, organisationer, intressegrupper, multinationella företag, enskilda individer och många andra. Synen på och arbetet med säkerheten i världen är under ständig förändring och ser idag dramatiskt annorlunda ut än när grunderna för internationellt samarbete lades efter andra världskriget.

Sedan starten 1945 har FN varit den viktigaste aktören i det internationella samfundet och en hörnsten i arbetet för internationell säkerhet. Enligt sin stadga ska FN arbeta för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling.

Sedan dess tillkomst har det rests stora, och ibland orealistiska, förhoppningar på organisationen som har kritiserats för att den, trots enorma ansträngningar, inte kunnat förhindra krig, svält, fattigdom eller tyranni. Samtidigt är FN inte starkare än viljan hos dess medlemsstater.

Den traditionella uppgiften att övervaka fredsavtal har idag till stor del ersatts av mera aktiva insatser där våld ibland används för att till exempel skydda civilbefolkningen. Utvecklingen har också gått mot så kallade multifunktionella insatser, där fredsskapandet är det första steget som sedan ska följas av långsiktig återuppbyggnad och utveckling. Ofta sker multifunktionella insatser med tätt samarbete mellan militära och civila aktörer.

Utmaningar för folkrätten

Invigningen av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i nederländska Haag år 2003 är för många den största händelsen inom folkrätten sedan FN-stadgan kom till.

Förhoppningen var att krigsförbrytare och andra som gjort sig skyldiga till mycket allvarliga brott, inte ska kunna undgå att ställas inför rätta. Svårigheterna för domstolen att arbeta har dock varit många. Det dröjde nio år innan den första domen föll, mot den kongolesiske krigsherren Thomas Lubanga Dyilo.

En stor anledning till detta är att flera viktiga länder - främst tre av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, USA, Kina och Ryssland - har valt att ställa sig utanför systemet med motiveringen att domstolen kan användas i politiska syften.

Olika aktörer

Internationell politik kan sägas vara detsamma som politiken mellan stater, medan utrikespolitik är en stats politik gentemot en annan. Det innebär att internationell säkerhet kan beskrivas som säkerheten mellan stater. Men riktigt så enkelt är det inte.

Internationell politik och säkerhet består också av många andra aktörer, till exempel intressegrupper, företag och organisationer. De har alla, om än i varierande utsträckning, inflytande över hur situationen i världen utvecklas. Det är dessutom ett inflytande som har förändrats i takt med den ökade globaliseringen. 

Globaliseringen är enligt många den största förändringen på flera hundra år, väl jämförbar med industrialismens genombrott. Det är en förändring som har gjort att gränserna mellan internationellt och nationellt blir allt mer otydliga och som har stor påverkan på den globala säkerheten.