Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Orsaker till krig

Krig är förödande, för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat  politiska  eller att någon ändå ytterst tjänar på det.

Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många.

Olika nivåer

Ett sätt att lättare förklara orsakerna kan vara att dela dem i tre olika nivåer. Nivåerna är inte fristående utan påverkar varandra sinsemellan.

  • Individnivå

  • Aktörsnivå

  • Systemnivå

Många av orsakerna på individnivå är resultat av psykologiska egenskaper hos människan. Människor som inte når sina mål eller inte får det de vill ha, kan bli frustrerade vilket i sin tur kan leda till aggressivitet. Vissa kan uppfatta sig själva som goda medan de ser omvärlden som ond och hotfull. Det är beteenden som i sin tur kan överföras på stater.

Orsaker till krig på aktörsnivå kan vara staters geografiska läge, politiska struktur och ekonomiska intressen. Ett geografiskt läge med till exempel många grannar eller omtvistade gränser kan bidra till att en väpnad konflikt uppstår. Att skapa en tydlig yttre fiende kan vara ett sätt för en regim att försöka ena ett land i politisk splittring. Ett av skälen till att Irak invaderade Kuwait 1990 var ekonomiskt - för att få tillgång till landets olja.

Det kan också finnas ideologiska orsaker. I den amerikanske retoriken framställdes till exempel Vietnamkriget som ett sätt att befria det vietnamesiska folket från kommunismen. Motståndarsidan framställde USA som en hungrig och brutal imperialistmakt och ett hot mot folkens – inte bara vietnamesernas – frigörelse.

Kapprustning

Aktörsnivån handlar också om relationer mellan stater. Orsaker till krig kan då vara osäkerheten inför hur andra stater reagerar, vad de har för intentioner och deras militära styrka. Om parterna i en internationell konflikt kände till den verkliga maktbalansen, och därigenom kunde förutse resultatet av ett krig, skulle kriget vara onödigt. Ett problem är förstås att det är svårt att bestämma den sanna maktbalansen på annat sätt än genom ett krig.

Ett exempel på hur osäkerheten kan öka spänningarna är kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget, som lyckligtvis inte ledde till något fullskaligt kärnvapenkrig. En studie av 99 av efterkrigstidens konflikter visar dock att 23 av 28 fall av kapprustning resulterade i krig. Av de studerade 71 konflikterna utan kapprustning ledde endast tre till krig.

Hegemoni

Det system som staterna befinner sig i kan också fungera som en förklaring till varför det blir krig. Då spelar det teoretiska perspektivet stor roll. De så kallade realisterna menar till exempel att eftersom det internationella systemet är anarkiskt (utan regler och överordnad makt) och består av suveräna stater, så är krig mellan stater oundvikligt.

Liberalismen däremot anser att det är de inre förhållandena i stater som leder till krig, även internationellt. Enligt liberalismen leder samarbetet i det internationella systemet till att risken för krig minskar och att demokratiska stater så långt som möjligt försöker undvika krig med varandra.

Tankar om maktbalans, terrorbalans och hegemoni tillhör också systemnivån. Om maktbalansen rubbas, eller om terrorbalansen eller hegemonin upphör, ökar risken för krig.

Vissa menar att fred endast kan uppstå inom ramen för någon av dessa. Om till exempel maktbalansen rubbas så kommer stater att kriga tills att en ny balans har inrättats. Om en hegemoni försvinner så pågår konflikten tills att en ny stat har lyckats etablera sig i ledande ställning.