Millenniemålen

Inför det nya millenniet bestämde sig världens ledare att sätta upp klara och tydliga mål för att ta tag i de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Vid FN-toppmötet i New York år 2000 antogs de så kallade Millenniemålen.

Det var idén om vårt kollektiva ansvar – en grundtanke med hela FN – som fick det internationella samfundet att sätta upp gemensamma mål. De svåra problem som fortfarande drabbar miljarder människor världen över skulle nu bekämpas.

Millenniemålen handlar om att:

  • halvera jordens fattigdom och hunger
  • se till att alla barn går i grundskola
  • öka jämställdheten mellan kvinnor och män
  • minska barnadödligheten
  • förbättra mödrahälsan
  • stoppa spridningen av hiv, aids och andra sjukdomar
  • säkra en miljömässigt hållbar utveckling
  • öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar

Tidsgränsen för när målen ska vara uppfyllda bestämdes till 2015. Under tiden fram till dess har delmål tagits fram för att det ska vara enkelt att utvärdera hur arbetet går och av samma anledning har alla mål definierats så att det ska gå att mäta de konkreta resultaten. Basinformationen som målen utgår från är 1990 års siffror.

Framsteg och utmaningar

Det är ingen liten utmaning för världssamfundet att förverkliga de ambitiösa mål som antagits och sannolikt kommer inte alla målen vara uppfyllda till 2015. Men under de senaste årtiondena har majoriteten av alla länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier.

En viktig faktor för utvecklingen är att målen är sammankopplade. Om situationen förbättras på ett område så sprider sig det ofta till flera andra områden. Utbildning har till exempel ett starkt samband med förväntad livslängd.

Ibland hänger områdena å andra sidan inte ihop som förväntat. Fattigdomen i världen är idag halverad jämfört med situationen 1990, medan hungern inte alls har minskat på samma sätt. Detta tros främst bero på ökade matpriser och att naturkatastrofer som översvämning och torka förstör skörden i fattiga länder.

Miljömålen är ett annat område där utvecklingen inte gått åt rätt håll. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen är idag cirka 40 procent högre än vad de var 1990.

Strategi efter 2015

I takt med att måldatumet 2015 närmar sig har det blivit nödvändigt att utforma en strategi som kan ersätta Millenniemålen. Även om utvecklingen har gått i positiv riktning så återstår mycket arbete för att de slutgiltiga målen - bland annat att helt utrota den extrema fattigdomen i världen - ska förverkligas.

I maj 2013 släppte FN:s Millenniemålspanel, under ledning av regeringscheferna från Storbritannien, Liberia och Indonesien, sin rapport om hur arbetet ska ta vid efter 2015. Fattigdomsbekämpningen är central och det nya målet är att all extrem fattigdom i världen ska vara utrotad till 2030.

Mer fokus ska även läggas på miljömålen och att ekonomisk utveckling ska ske på ett hållbart sätt.

På FN:s utvecklingsprograms webbplats millenniemalen.nu kan du läsa mer om arbetet med Milleniemålen.