UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över och att finna lösningar på flyktingproblem.

FN: s flyktingorgan UNHCR uppstod efter andra världskriget och den primära uppgiften var ursprungligen att hjälpa alla de miljoner människor som drivits på flykt i det Europa som då låg i ruiner. Tanken bakom organisationen var att låta dess arbete pågå under 3 år för att hjälpa de europeiska flyktingströmmarna.

Idag, cirka 60 år senare, är FN-organet fortfarande aktivt och målet att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande står kvar, fast dess fokus är nu globalt. Organisationen arbetar för att alla ska kunna utnyttja rätten att söka asyl och finna en säker fristad i ett annat land, samt få återvända hem utan tvång.

Organisationen hjälper även flyktingar som har återvänt till sitt hemland eller som under vissa omständigheter har tvingats fly från sina hem, men stannat kvar inom hemlandets gränser (s.k. internflyktingar), och personer som är statslösa eller har ett medborgarskap som är ifrågasatt. 

Ständigt arbete

UNHCR står ofta inför en plötslig nödsituation som kräver en omedelbar instats - ett utbrott av konflikt tvingar tiotusentals människor att fly sina hem, eller en massiv jordbävning fördriver hundratusentals. Det innebär att organisationen måste kunna skicka stöd och experter till den drabbade zonen utan dröjsmål. Att ge fördrivna människor omedelbar hjälp är ofta det första steget mot deras långsiktiga skydd och rehabilitering. 

Genom att uppmuntra länder och andra institutioner att skapa förhållanden som gynnar skyddet av mänskliga rättigheter och fredliga lösningar på konflikter försöker UNHCR minska antalet situationer där människor tvingas fly. Av samma skäl vill organisationen och FN stärka integrationen av återvändande flyktingar i hemlandet och på det sättet förhindra att nya flyktingsituationer uppstår.

Främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

UNHCR erbjuder skydd och bistånd till alla flyktingar på ett opartiskt sätt, beroende på deras behov men oberoende av deras etniska bakgrund, religion, politiska åskådning eller kön. I all sin verksamhet fäster UNHCR särskild uppmärksamhet vid barns behov och vid att främja kvinnors och flickors rättigheter.

UNHCR samarbetar med regeringar, regionala och internationella organisationer samt frivilligorganisationer i strävan att ge flyktingar skydd och för att förenkla deras tillvarå så mycket som möjligt. Därför håller UNHCR fast vid principen att konsultera flyktingarna själva när beslut fattas i arbetet som kan komma att beröra deras liv.

I sin verksamhet till förmån för flyktingar och internflyktingar verkar organisationen också för Förenta Nationernas grundstadga: att upprätthålla internationell fred och säkerhet, att utveckla vänskapliga förbindelser mellan nationer och att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.