WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera barn mot polio till att övervaka det internationella hälsoläget.

Organisationen är FN:s fackorgan för hälsofrågor och har sitt huvudkontor i Genève. Sedan 2006 leds den av den kinesiska läkaren Margaret Chan.

Den så kallade världshälsoförsamlingen är WHO:s högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. Den består av representanter från samtliga 193 medlemsländer. Vid sidan av huvudkontoret i Genève och de sex regionkontoren har WHO också cirka 150 fältkontor.

WHO grundades år 1948 och har till uppgift att arbeta för bästa möjliga hälsa för alla människor. Med bra hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom.

Drabbar fattiga och rika

Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar människors hälsa, till exempel genom svält när skördar slår fel och ökad risk för smittspridning då människor tvingas på flykt vid översvämningar.

Sjukdomsepidemier stannar inte vid nationella gränser, vilket innebär att de måste bekämpas samordnat. De tar heller inte hänsyn till om länder är fattiga eller rika, även om fattiga ofta drabbas hårdast.

WHO arbetar med att övervaka det internationella hälsoläget, speciellt förekomsten av de vanligaste allvarliga akuta och kroniska sjukdomarna. Bland de områden som prioriteras högst hör epidemiska infektionssjukdomar och de fattigaste ländernas hälsoproblem, bland annat mödra- och barnadödlighet.

Organisationen koordinerar och stöder långsiktiga folkhälsoförbättrande åtgärder och fungerar ibland som ett slags globalt smittskyddsinstitut.

Utrotade sjukdomar

Arbetet med att begränsa spridningen av aids samordnas av FN-programmet UNAIDS. Tidigare arbetade olika FN-organ parallellt med varandra och gav ibland länder motstridiga råd.

WHO ansvarar för att leda hälsosektorns arbete med HIV/AIDS-epidemin. Organisationen har haft stor betydelse vid skapandet av ett internationellt hälsoreglemente för globalt smittskydd, ett regelverk som ska hindra spridning av smitta från ett land till ett annat.

Världshälsoorganisationen genomför även speciella kampanjer för att så många som möjligt av världens barn ska vaccineras mot de viktigaste infektionssjukdomarna och har haft stor betydelse för senare års framgångar när det gäller bekämpandet av till exempel polio, HIV, och i det preventiva arbetet mot SARS.

Ett exempel på en lyckad satsning var arbetet mot smittkoppor under 1970-talet. Sjukdomen hade länge plågat främst fattiga länder (men även rika - i Stockholm dog fyra personer av smittkoppor 1963) trots att vaccin funnits i flera hundra år. Efter att WHO:s samtliga medlemsländer gått ihop och satsat resurser på att bekämpa smittkoppor kunde man 1980 deklarera att sjukdomen var utrotad.