NGO:s

I takt med att nationalstaternas roll minskar, får icke-statliga organisationer allt större betydelse i internationell politik. Under de senaste decennierna har antalet dessutom mångdubblats.

Icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO) är i dag viktiga aktörer oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom, miljöfrågor eller naturkatastrofer.

I Sverige finns det hundratals NGO:s som på olika sätt arbetar med att förbättra villkoren för människor här hemma, men också med att bilda opinion för rättvisa, solidaritet och delaktighet med människor i andra delar av världen.

Exempel på NGO:s är fackföreningar och miljöorganisationer, men också sociala och humanitära rörelser. Flera av dem, kanske de flesta, är på ett eller annat sätt verksamma på internationell nivå.

Internationella konferenser

Många NGO:s är viktiga aktörer på världsscenen, trots att de inte är politiska beslutsfattare och ofta har mycket mindre ekonomiska resurser än stater och företag. Nyckeln till framgång ligger i deras förmåga att väcka opinioner, inte minst i samband med stora internationella möten och händelser.

Sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 har NGO:s organiserat sig för att påverka FN:s temakonferenser och andra internationella toppmöten, detta oavsett om de handlat om miljö-, handel-, kvinno- eller andra frågor.

Flera FN-organ har i dag speciella arrangemang för samråd med ickestatliga organisationer. I FN:s kommission för mänskliga rättigheter kan till exempel alla organisationer med rådgivande status framföra både muntliga och skriftliga förslag och kommentarer.

När det gäller brott mot mänskliga rättigheter kan alla NGO:s, oavsett status, lämna in information.

På liknande sätt fungerar det även vid exempelvis FN:s kommitté för barns rättigheter och kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor. I FN:s aidsprogram sitter det fem representanter för NGO:s som fullvärdiga styrelseledamöter.

Bättre arbetsvillkor

Fackföreningarna insåg tidigt att de behövde samarbeta över nationsgränserna för att inte spelas ut mot varandra. Många fackföreningar är i dag medlemmar i Internationella fackliga samorganisationen (IFS) som är en samarbetsorganisation för världens demokratiska fackliga centralorganisationer.

Organisationen omfattar cirka 300 fackliga centralorganisationer (bland annat LO, TCO och SACO) med sammanlagt cirka 170 miljoner medlemmar. Organisationen arbetar bland annat med att försöka trygga löntagarnas fackliga rättigheter.

IFS samarbetar med Europafacket (EFS) och Internationella Arbetsorganisationen (ILO). Den sista är ett självständigt fackorgan inom FN med uppgift att bland annat främja sysselsättning, bättre arbets- och levnadsvillkor i världen och att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Växande miljöproblem

Miljöorganisationerna har blivit allt mer internationella, mycket beroende på att miljöproblemen i dag är globala. Många miljöorganisationer, framför allt Greenpeace, har gjort sig kända för sina ibland drastiska aktioner, till exempel att fredligt ockupera miljöfarliga fabriker.

Aktionerna har bidragit till att få upp miljöfrågorna på den politiska dagordningen, både nationellt och internationellt.

Andra viktiga NGO:s är till exempel humanitära och sociala organisationer som både hjälper människor i akut nöd och kämpar för mänskliga rättigheter, till exempel yttrandefrihet.

Förbud mot landminor

En stor framgång och ett bevis på att det arbete som NGO:s utför kan leda till konkreta resultat var förbudet mot användandet av landminor som förhandlades fram under 1990-talet.

Mer än 1000 olika organisationer i 60 länder gick samman i kampanjen International Campaign to Ban Landmines och lyckades inom loppet av sex år föra upp frågan på agendan och få 122 länder att signera ett avtal i FN om förbud mot landminor. Idag har över 160 stater signerat avtalet.

Avtalet var banbrytande, dels för att så många NGO:s - både stora organisationer som Human Rights Watch och Internationella rödakorskommittén och mindre aktörer med landminor som sin enda fråga - gick ihop och samarbetade och dels för att det gick rekordkort tid mellan att avtalet förhandlades fram till att det trädde i kraft. 

Exempel på NGOs:

  • Miljöorganisationen Greenpeace, arbetar framför allt med frågor kring biologisk mångfald, havsekologi, miljögifter, genmodifierade organismer och kärnvapen.

  • Läkare Utan Gränser, arbetar med att hjälpa offer för krig, svält eller naturkatastrofer.

  • Amnesty International, arbetar bland annat för frigivning av människor som fängslats på grund av sina åsikter.

  • Röda korset/Röda halvmånen, arbetar bland annat med katastrof- och flyktinghjälp.