OSSE

OSSE (Organization for Security and Co-operation in Europe) är världens största regionala säkerhetsorganisation med medlemmar runt hela jordklotet. Och en nästan lika bred verksamhet.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) arbetar med allt från övervakning av de mänskliga rättigheterna till valobservationer, polisutbildning, förebyggande av väpnade konflikter, nedrustning av konventionella vapen, begränsning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och olika former av tyst diplomati.

Fokus ligger på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält. 55 stater är medlemmar i OSSE, från USA och Kanada i väst till Ryssland och de forna Sovjetrepublikerna i Öst.

1993 fick OSSE – egentligen dess föregångare Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) - ställning som regional organisation i FN enligt FN-stadgans kapitel VIII.

Toppmötena, då de deltagande ländernas stats- eller regeringschefer samlas, är OSSE:s högsta beslutande organ. Mötena äger rum ungefär vart tredje år.

Beslutsfattandet inom OSSE bygger på principen om konsensus, det vill säga alla länders samtycke. Detta har ansetts hämma verksamheten och göra organisationens beslutsfattande trögt.

En förutsättning för att organisationen ska arbeta i ett land är att den nationella regeringen ger sitt samtycke.

Stor verksamhet på Balkan

Den gemensamma nämnaren i OSSE:s arbete är säkerhet. Verksamheten tar sin utgångspunkt i det breda säkerhetsbegreppet och omfattar militärpolitiska aspekter, demokrati och mänskliga rättigheter samt ekonomi och miljö.  

OSSE har idag flera tusen medarbetare utplacerade i länder och regioner som präglas av konflikt och krigshot eller befinner sig i ett återuppbyggnadsskede efter en konflikt.

Fältverksamheten är störst på västra Balkan, men organisationen har verksamhet även i Moldavien, Ukraina och Vitryssland samt i Centralasien och södra Kaukasien.

OSSE har en så kallad uppförandekod som är politiskt bindande för deltagande stater och som går ut på att en stats säkerhetsapparat – till exempel polisen och det militära försvaret - ska stå under effektiv demokratisk kontroll och integreras i det civila samhället.

Sverige stödjer särskilt den konfliktförebyggande verksamhet som bedrivs av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), inte minst arbetet med att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.