Foto: Stig Dahlén/MSB

Utveckling och säkerhet

Hållbar utveckling förutsätter stabil fred. Det innebär att våldsamma konflikter idag är det allvarligaste hindret mot många fattiga länders utveckling.

Det är självklart att inbördeskrig är negativt för ett lands ekonomi, förutom alla mänskliga förluster. Men inbördeskrig är långt ifrån det enda som hindrar investeringar och utveckling. Mycket våldsbrott till exempel, leder till osäkerhet och oro vilket också verkar dämpande på investeringar och ekonomisk utveckling.

Osäkerhet till följd av våldsbrott är särskilt vanligt i samhällen som befinner sig i en så kallad postkonfliktsituation.

En presentationsfilm av FN om hur de jobbar med samhällen efter en konflikt (ca. 2min på engelska)

Mänsklig säkerhet

Ett resultat av det bredare säkerhetsbegrepp som används i dag är att utvecklingssamarbete ses som allt viktigare för fred och säkerhet. Mänsklig säkerhet, med betoning på människors rättigheter och behov, är ett politiskt begrepp som också börjat användas för att belysa kopplingen mellan fattigdom och osäkerhet.

Ur ett utvecklingsperspektiv utgör skydd och ”empowerment” huvudaspekterna av mänsklig säkerhet. Det handlar enkelt uttryckt om att skydda människor från fara och ge dem möjlighet att utveckla sin potential och till fullo delta i beslutsfattandet. Skydd och ”empowerment” är ömsesidigt förstärkande. Båda anses nödvändiga i de flesta situationer.

Ur ett mångdimensionellt fattigdomsperspektiv innebär fattigdom inte enbart brist på materiella tillgångar, utan även brist på makt och valmöjligheter. Det betyder i sin tur att fattigdomsbekämpningen och strävan efter mänsklig säkerhet i hög grad sammanfaller.

Utvecklingssamarbete

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att försöka minska fattigdomen i världen.

En majoritet av de länder som Sida samarbetar med är drabbade av våldsamma konflikter eller befinner sig i en postkonfliktsituation. De övriga samarbetsländerna så kallade riskländer där våldsamma konflikter kan komma att utbryta om inga förebyggande insatser görs.

Med våldsam konflikt menas i detta sammanhang ”oförenligheter och motsättningar mellan grupper av människor som leder till organiserat våld”. Definitionen innefattar allt från våldsamma sammandrabbningar och manifestationer i till krig, folkmord och massakrer.

Fred och säkerhet i praktiken

Arbetet med att främja fred och säkerhet går bland annat ut på att förändra attityder och beteenden hos parter i en konflikt samt att hantera grundorsakerna bakom konflikten.

Det kan till exempel handla om att utforma hus- eller vägbyggen i samhällen så att relationerna mellan olika grupper förbättras eller att försöka få med marginaliserade grupper, som annars kanske skulle ta till väpnat våld, i den demokratiska styrningen av samhället.

Handel kan också användas som en förtroendeskapande faktor. Jordbruksprogram kan utvidgas till att omfatta tvister om markrättigheter och reformprogram inom säkerhetssektorn kan leda till att polisväsendet blir effektivare och mer medvetet om mänskliga rättigheter. Det ökar såväl människors säkerhet som statens legitimitet.

Dialog, säkerhet och strukturell stabilitet

Sida stödjer bland annat tre olika typer av insatser för att främja fred och säkerhet: 

  • Insatser för att förändra attityder och främja eller skapa förutsättningar för dialog, förhandling och fredlig konfliktlösning mellan parter i en konflikt.

  • Insatser som främst är inriktade på beteenden och som kan bidra till ett bättre skydd för individer och grupper som drabbas av våldsamma konflikter.

  • Här ingår exempelvis civil fredsövervakning, spridning av korrekt information, avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta stridande, insamling och förstörelse av handeldvapen och lätta vapen samt minröjning.

  • Insatser för att påverka de strukturella orsakerna till våldsamma konflikter och osäkerhet, till exempel reformering av säkerhetssektorn.