Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

Svensk säkerhetspolitik

Den svenska säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med flera länder genom FN, EU, partnerskap med Nato och försvarssamarbetet med de nordiska länderna och Baltikum, liksom bilateralt samarbete med enskilda länder.

Det är inte bara Sverige som ser solidaritet och samarbete som förutsättningar för säkerhet. Det gör också många andra länder och organisationer som FN och EU. Även om förutsättningarna för den svenska säkerhetspolitiken har förändrats under det senaste årtiondet är målen fortfarande desamma:

  • Bevara Sveriges fred och självständighet.
  • Bidra till stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde.
  • Stärka internationell fred och säkerhet.

Andra viktiga delar av den svenska säkerhetspolitiken är militär alliansfrihet och arbete för nedrustning och mot spridning av massförstörelsevapen. Hörnstenarna i svensk utrikespolitik är även mänskliga rättigheter och folkrätt. 

Sverige är inte med i någon militär allians, men kommer inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land.

En ny syn på säkerhet

Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar, enligt den svenska regeringen, en positiv utveckling i stora delar av världen. Men globalisering kan också innebära ökad sårbarhet genom att enskilda händelser snabbt kan få regionala eller globala återverkningar. I detta ligger en ökad sårbarhet mot säkerhetshot som terrorism, spridning av massförstörelsevapen, cyberhot, pandemier eller miljökatastrofer.

Det moderna samhällets sårbarhet kräver en helhetssyn på säkerhet och beredskap. Därför utgår den svenska säkerhetspolitiken från en bred syn på begreppet säkerhet. I det nya, vidgade, säkerhetsbegreppet ryms även icke-militära hot. Individens rättigheter och säkerhet betonas, inte enbart staters.

Säkerhet genom samarbete

Eftersom hoten i stor utsträckning är gränsöverskridande, kan säkerhet bara uppnås genom nära samarbete och tillsammans med andra länder och organisationer.

Sveriges försvarssamarbete med Finland stärks och vidareutvecklas. Sverige samarbetar också med länder inom Norden, Östersjöområdet, EU och FN. 

Sverige är en aktiv aktör i arbetet för stabilitet och säkerhet i Europa och omvärlden. FN utgör en hörnsten i den svenska säkerhetspolitiken och samarbetet inom Europeiska Unionen (EU) har en särskilt viktig ställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Sverige deltar också i det internationella samarbetet inom andra organisationer, till exempel Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Natos Partnerskap för fred (PFF).

Även om alla organisationerna är viktiga, har samarbetet inom EU en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians. Medlemsländerna har inte några försvarsförpliktelser till varandra, men ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. Sverige skulle inte förhålla sig passivt om ett annat medlemsland eller nordiska land skulle drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

Solidariteten till EU:s länder är inskriven i den svenska utrikesdeklarationen sedan solidaritetsklausulen skrevs in i EU:s grundlag i och med Lissabonfördraget.

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Att kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls utgör en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet.

En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation. 

Hållbar utveckling

2013 var jordens varmaste år sedan temperaturerna började mätas 1880. Både Sverige och EU har förstärkt sin klimatambition och ska bidra till minskade utsläpp och effekter av klimatförändringar i hela världen. Under 2015 ska Sverige bidra till att fördjupa analysen av klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet.