Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Vad är säkerhet?

Att vakna på morgonen och veta att det finns mat för dagen. Att gå till skolan utan risk för att bli kidnappad och tvingad att bli barnsoldat. Ordet säkerhet betyder olika saker i olika sammanhang.  

Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas. Säkerhet är också en förutsättning för staters, samhällens och individers trygghet och överlevnad. Därför betyder ökad säkerhet för samhället också ökad säkerhet för individen, på samma sätt som ökad säkerhet i världen betyder ökad säkerhet för Sverige.

 

Bra säkerhet kräver att det som ska skyddas, vad som hotar och medlen för att stärka säkerheten ses i ett sammanhang.

 

Säkerhet igår och idag

Dagens utmaningar och hot mot vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Tidigare syn på säkerhet utgick från stater och en militär hotbild. Idag har säkerhetsbegreppet vidgats då hoten kan vara både militära och icke-militära och komma från icke-statliga aktörer. Individens säkerhet har getts allt större betydelse.

 

Det säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Sverige håller på att återupprätta ett modernt totalförsvar. Som tillsammans med en god krisberedskap ska kunna hantera de utmaningar som samhället kan ställas inför. Samhället behövs kunna hantera ett brett spektrum av hot.

 

Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik. På liknande sätt har gränsen mellan statens och företagens ansvar blivit otydligare i en värld där internationell handel och ekonomi spelar en allt större roll. 

 

Det går inte att se konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och militära angreppshot kan aldrig uteslutas.Rysslands aggression mot Ukraina innebär att risken för dessa har ökat, även i vårt närområde.

 

Internationell fred och säkerhet 

Samtidigt som hoten mot vår säkerhet minskar på vissa områden, tillkommer det ständigt nya risker och utmaningar. De nya hoten är i stor utsträckning gränsöverskridande. Vare sig smittsamma sjukdomar, organiserad brottslighet, terrorism eller miljö- och flyktingkatastrofer gör halt vid landsgränsen.

 

Internationella hot och ökat internationellt beroende ställer i växande grad krav på internationell säkerhet. Därför har samarbete över gränserna blivit viktigare än någonsin.

 

Mänskliga rättigheter

Det finns även andra orsaker till att säkerhetspolitiken har vidgats. Säkerhet handlar inte bara om staters överlevnad, utan också om individuell, medborgerlig och mänsklig säkerhet.

 

Ett skydd för mänskliga rättigheter är i längden en förutsättning för internationell säkerhet. I förlängningen kan förtryck och kränkningar av individens rättigheter leda till instabilitet och väpnade konflikter både inom och mellan länder.