Samhällets krisberedskap

Avsnittet Samhällets krisberedskap handlar om hur olika delar av det svenska samhället fungerar vid en kris och vem som har ansar för vad vid en kris.

Översikt av innehållet i tema Samhällets krisberedskap

Samverkan vid kris

Svensk krishantering bygger på samverkan, det vill säga att både myndigheter, kommuner, företag, frivilligorganisationer och människor hjälps åt för att hantera krisen.

Individens ansvar

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett så tryggt och säkert land som möjligt. Kommuner, landsting, myndigheter och företag är skyldiga att ha en beredskap för olyckor och kriser, men det är också viktigt att privatpersoner tar ansvar för sin egen säkerhet.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering.

Statliga myndigheter

Kommunerna är den viktigaste aktören för att förebygga och hantera kriser. Men även den statliga nivån - länsstyrelser, centrala myndigheter och ytterst regeringen - har viktiga roller i Sveriges krisberedskap.

Räddningstjänst

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är alla kommuner skyldiga att ha en räddningstjänst (själv eller tillsammans med andra kommuner). Lagen ställer också krav på privatpersoner och företag. Bland annat har alla en skyldighet att varna och kalla på hjälp vid bränder och allvarlig olyckor.

Katastrofer utomlands

Om många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utomlands ska svenska staten kunna bistå, men individen har ett stort eget ansvar för att också ha en beredskap.

Utbildning och övning

För att vi ska kunna vara så förberedda som möjligt, komma igång snabbt med krisarbetet och hantera krisen effektivt för att lindra konsekvenserna för människor och samhälle är övning och utbildning viktigt. Det gäller för kommuner, länsstyrelser, landsting, centrala myndigheter, regering och företag. Svenska myndigheter kan även delta i övningar inom EU.

Frivilligt stöd

Vid svåra olyckor och kriser är alla resurser viktiga. Inte minst det stöd som trossamfund och frivilligorganisationer kan ge. Drabbade och anhöriga kan behöva extra stöd för att bearbeta och hantera sina upplevelser.