Organiserad brottslighet

På några år har organiserad brottslighet blivit en av de hetaste kriminalpolitiska frågorna i Sverige. "Mobilisering" är ett begrepp som används i den politiska retoriken och inom myndighetsvärlden sker också omfattande satsningar mot denna kriminalitet. 

Organiserad brottslighet i Sverige

Organiserad brottslighet handlar sällan om toppstyrda maffiafamiljer som i filmens värld, utan framför allt om lösa nätverk av kriminella. För att kunna genomföra olika kriminella projekt, exempelvis en smugglingsoperation, förutsätts att flera personer är involverade, att de har olika uppgifter, att brottet föregåtts av planering och andra åtgärder. Därför formeras en grupp, som sedan kan ombildas inför nästa operation. Personer kan växla runt en fastare kärna av kriminella entreprenörer. Ett lämpligt begrepp för denna nätverksbaserade form av organiserad brottslighet är ad hoc-grupperingar.

Den mest synliga formen av organiserad brottslighet är de gäng som uppstått under de senaste tjugo åren. Det handlar om mc-miljön, förorts- och stadsdelsgäng och grupperingar med anknytning till vissa familjer. För många av dessa grupperingar är tillhörighet och bekräftelse en viktig motivation. Gruppen ger också skydd och bidrar till ge bilden av skrämselkapital som kan utnyttjas i brottsligheten. Det handlar om subkulturer och grupperingarna brukar kallas för broderskap.

Ökad globalisering och ökad internationell handel leder till ökad gränsöverskridande brottsligheten. Men för att kunna verka på lokala marknader krävs det god lokalkännedom, oavsett om det handlar om legal eller illegal verksamhet. Det är därför till exempel den ryska maffian aldrig invaderat Sverige, vilket många trodde skulle ske efter Sovjetunionens fall.

Dagligen förs det in narkotika i Sverige från länder som Afghanistan, Colombia och Marocko. På liknande sätt handlas det med människor, även om människohandel troligen inte omfattar särskilt många personer. Människor smugglas också in i landet. Var hamnar dessa personer? Några blir prostituerade eller utnyttjad arbetskraft i exempelvis delar av bygg- och städbranschen.  

Ett annat fenomen som på senare tid har uppmärksammats i Sverige är penningtvätt. Via olika former av transaktioner förs svarta pengar in i den legala ekonomin. Ett vanligare förfarande är dock att vita pengar smutsas ner. Det går till på det sättet att stat, kommun eller företag anlitar byggentreprenörer för olika arbeten. Beställarna betalar med vita pengar genom att sätta in dessa på byggentreprenörens konto. Men om en del av pengarna i slutändan ska hamna i fickorna på svartarbetare förutsätts kontanter. Därför sker stora kontantuttag från konton.

Organiserad brottslighet som hot

Organiserad brottslighet påverkar samhället på många olika sätt. Förbjudna varor och illegal import av till exempel narkotika och alkohol leder till ökade hälsoproblem. I narkotikans fotspår följer ofta annan kriminalitet och sociala problem. Handeln med stöldgods skapar en illegal marknad. Organiserat storskaligt svartarbete innebär en illojal konkurrens gentemot seriösa företag. Människor exploateras i lägenhetsbordeller och på arbetsplatser. Företagare blir utsatta för utpressning.

Broderskapsgrupperingarna med sina symboler och attribut skapar mycket rädsla och oreda i lokalsamhället. Särskilt på platser där de har klubblokaler eller försöker dominera. Genom broderskapens blotta närvaro och utmanande beteende ligger det dock nära till hands att deras kriminella kapital och betydelse för de kriminella marknaderna överskattas. Samtidigt underskattas gärna de långt diskretare ad hoc-grupperingarna, som prioriterar sina affärer.

Den organiserade brottsligheten försöker på olika sätt skydda sin verksamhet från myndigheterna. Pengar, trakasserier, hot och våld kan ibland övertala tjänstemän att lämna ut viktig information vilket försvårar myndigheternas arbete. Trakasserier, hot och våld mot myndighetspersoner bör diskuteras i termer av demokratiproblem.

Är då organiserad brottslighet ett hot mot samhället? Brottsligheten ska tas på stort allvar eftersom den leder till stora skador. Men Sverige är väl rustat genom demokrati och fungerade förvaltningar och myndigheter. Mycket satsas på brottsbekämpningen och åtskilliga myndigheter samarbetar med polis och åklagare. Det gäller bland annat Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden. Hot är därför ett väl starkt ord.

På Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se finns en rad rapporter som behandlar olika sidor av den organiserade brottsligheten såsom narkotikagrossister, människohandel, häleri och penningtvätt.