Sverige och Egypten

Kontakterna och besöksutbytet mellan Sverige och Egypten sker på flera olika nivåer och är frekvent. Sverige har en ambassad i Kairo och Egypten har en ambassad i Stockholm.

Förbindelserna mellan Sverige och Egypten förstärks ytterligare genom Svenska Institutet i Alexandria (SwedAlex), vars uppgift är att främja ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanöstern och Nordafrika. Den EU-finansierade Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturer (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures) är också förlagd i Alexandria sedan 2005 efter ett gemensamt svensk-egyptiskt initiativ inom ramen för EU:s samarbete med länderna i Medelhavsregionen.

Egypten är en viktig handelspartner till Sverige och ett antal stora svenska företag finns representerade i landet. Trots de senaste årens politiska oroligheter har den svenska exporten till Egypten bara minskat marginellt och Egypten är fortsatt Sveriges näst största exportmarknad i Mellanöstern och Nordafrika. Den svenska exporten till Egypten består främst av trä, metaller, och verkstadsprodukter och uppgick 2013 till 5,5 miljarder kronor. Den svenska importen från Egypten består till störst del av mattor, kläder och frukt, och uppgick 2013 till 279 miljoner kronor. Business Sweden har sedan 2009 ett kontor i Kairo, men för närvarande bedrivs verksamheten från Dubaikontoret.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Egypten inom ramen för den regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration. Bilateralt stöd till Egypten har getts till insatser för att stödja demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter m.m. Sverige stödjer FN-insatser i Egypten, bland annat för jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor genom UN Women, samt för demokratiutveckling genom UNDP.

Egypten har sedan länge varit ett populärt resmål för svenska turister.