Foto: Stig Dahlén, MSB

Sverige och Libanon

Den svenska ambassaden i Beirut stängdes 2001 av budgetskäl och ersattes av ett honorärt generalkonsulat. Ansvararet för verksamheten i Libanon lades istället på ambassaden i Damaskus. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien under 2012 beslutade utrikesdepartementet att tills vidare dra ned på verksamhet och personal på ambassaden i Damaskus. Den fortsatt svåra säkerhetsmässiga situationen har medfört att ambassaden inte är kontinuerligt bemannad och att delar av verksamheten bedrivs i anslutning till det honorära generalkonsulatet i Beirut. Libanon har en ambassad i Stockholm.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Libanon inom ramen för den regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, en hållbar användning av gränsöverskridande vattenresurser och ekonomisk integration. Efter kriget 2006 anordnade Sverige en givarkonferens i Stockholm om Libanons återuppbyggnad, vilken resulterade i omkring 6,7 miljarder kronor. Sveriges bidrag var cirka 145 miljoner kronor. Vidare deltog Sverige under 2006-2007 i Förenta nationernas insats i Libanon (UNIFIL). Sverige har även bidragit med bland annat personal för minröjningsarbete i södra Libanon.

Den svenska exporten till Libanon uppgick 2013 till 726 miljoner kronor och bestod framförallt av verkstadsprodukter. Den svenska importen från Libanon består främst av livsmedel som frukt och köksväxter och uppgick år 2013 till 82 miljoner kronor.

Sverige är en stor givare till FN:s organ för de palestinska flyktingarna (UNRWA), vars verksamhet i Libanon är omfattande. Sveriges stöd till UNRWA för 2013 uppgår till 334 miljoner kronor Stödet gör Sverige till UNRWA:s fjärde största nationella bidragsgivare.