Sverige och Libyen

Sveriges förbindelser med Libyen går tillbaka till 1741, då ett freds- handels och sjöfartstraktat ingicks mellan länderna. 

Sverige har tidigare haft en ambassad i Libyen som öppnades i mitten av 1970-talet, men 1995 stängde ambassaden av budgetskäl. Idag finns det ett svenskt honorärskonsulat i Benghazi. Libyen har ambassad i Stockholm.

Utvecklingssamarbete 

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete sker inom ramen för den strategi för regionen Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog 2010. Strategin är inriktad på mänskliga rättigheter, hållbart utnyttjande av gränsöverskridande vattenresurser och ekonomisk integration med EU.

Inom demokrati och mänskliga rättigheter kanaliseras landspecifikt stöd till verksamheter i fem länder i en övergångsfas, däribland Libyen. 

Handel 

Till följd av säkerhetsläget i Libyen minskade Sveriges export till Libyen under 2011, men återhämtat sig något under 2012.

EU är Libyens viktigaste handelspartner och fram till oroligheterna tog fart i Libyen i februari 2011 pågick förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Libyen. Förhandlingarna avbröts och istället införde EU sanktioner mot Gadaffis regim. Sanktionerna har gradvis lättat efter Gadaffis fall.

Svenska militära insatser i Libyen

2011 deltog Försvarsmakten under april till oktober i en flyginsats till Libyen. 

Den internationella insatsen OUP, Operation Unified Protector, grundade sig på ett beslut från FN:s säkerhetsråd och leddes av Nato. Syftet med Sveriges bidrag var att bevara en flygförbudszon, skydda den civila befolkningen från Gaddafi-regimens förtryck och säkerställa att vapen inte exporterades från landet – så kallat vapenembargo.

I insatsen ingick som mest fem Gripenplan, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer och en enhet för lufttankning. Totalt skickade Försvarsmakten ca 140 personer till Libyen.

Insatsen i Libyen var första gången sedan FN-insatsen i Kongo på 1960-talet som svenska stridsflygplan deltog i en väpnad konflikt.

Svenska civila insatser i Libyen

Under 2013 bidrar MSB till EU:s gränsövervakningsinsats EUBAM Libya. Insatsen är en del av EU:s stöd till Libyen för att främja en stabil och säker situation i landet efter revolutionen och det våldsamma inbördeskriget 2011.

Källor: Utrikesdepartementet, Sida, Openaid.se, MSB.