Sverige och Makedonien

Den 8 april 1993 valdes Makedonien in i FN, vilket enligt svensk praxis innebär ett erkännande av landet som självständig stat. Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Makedonien etablerades den 20 december 1993 och samma år öppnade Sverige ett honorärkonsulat i Skopje. 

Den 25 augusti 2005 invigdes Sveriges ambassad i Skopje. Sverige stöder Makedoniens EU-närmande och delar EU-kommissionens bedömning att landet är redo att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU. Sedan december 2009 gäller viseringsfri inresa för makedonska medborgare för vistelse inom Schengenområdet upp till tre månader. Det svenska handelsutbytet med Makedonien är ringa. Under 2013 uppgick den svenska exporten till 119 MSK och den svenska importen från Makedonien uppgick till 90 MSK.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, för perioden 2014-2020, ska utrymme finnas för regionala insatser i Makedonien. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU.

Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik. Stödet omfattar länderna på Västra Balkan och Turkiet. IPA II kommer att ha en total finansiering på ca 11,7 miljarder EUR vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tidigare finansiella period (IPA 2007-2013). Stödet ska främja ländernas fortsatta närmande till EU.

Ambassaden i Skopje hanterar ca 3 800 viseringsärenden samt 2 000 uppehålls- och arbetstillståndsärenden (UAT) per år.