Sverige och Somaila

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år haft ett omfattande bistånd till landet och ett stort politiskt engagemang i att stödja fredsprocesserna i Somalia. Sverige har även bidragit till de krishanteringsinsatser som EU genomför i regionen, bland annat med fokus på att bekämpa sjöröveri och utbilda den nya somaliska nationella armén. Den stora somaliska diasporan i Sverige ökar ytterligare de starka banden mellan Sverige och Somalia.

I april 2013 utsåg Sverige, som ett av de första länderna inom EU, en ambassadör för Somalia, något Sverige inte hade haft sedan 1992. Sverige har ingen ambassad i Somalia, i stället finns en särskild Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi. Utöver Sveriges ambassadör för Somalia består detta kontor av personal från Sida som arbetar med Sveriges bistånd till Somalia.

Utvecklingssamarbetet med Somalia är omfattande. I juni 2013 fattade den svenska regeringen beslut om en ny resultatstrategi för Somalia, vilken styr det svenska biståndet till Somalia mellan 2013 - 2017. Samtidigt fördubblades också Sveriges biståndsnivå till landet och kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor årligen fram till år 2017. Inriktningen för det svenska biståndet ska vara mänsklig säkerhet och försörjning, mänskliga rättigheter och demokrati, samt hälsa och jämställdhet. Bland annat ska insatser som leder till fler jobb, stärkt kapacitet i somaliska institutioner och förbättrad mödravård stödjas. Sveriges bistånd ska präglas av ett särskilt fokus på somaliska kvinnors och flickors situation. Stöd skall också ges till insatser som tillvaratar den kompetens och vilja som finns inom den somaliska diasporan för att bidra till Somalias utveckling. Sverige ger också ett omfattande humanitärt stöd till Somalia, bland annat genom de humanitära FN-organisationerna på Afrikas horn.