Sverige och Ukraina

Sveriges relationer med Ukraina är goda och besöksutbytet har på senare år varit tätt. Utrikesminister Margot Wallström besökte Ukraina i november 2014. 

Ukrainas närmande till EU, främst inom ramen för EU:s Östliga partnerskap, är centralt när det gäller Sveriges relationer med Ukraina. Relationen mellan EU och Ukraina baseras på ett Associeringsavtal (förkortat AA), som ersätter det tidigare Partnerskaps- och samarbetsavtalet (PSA). En viktig del av det nya avtalet är ett djupgående frihandelsområde (Deep and Comprehensive Free Trade Area, förkortat DCFTA), som förutom betydande handelslättnader i båda riktningarna innebär att Ukraina antar viktiga delar av EU:s lagar och regelverk på handelsområdet. Ukraina och EU har vidare slutit ett avtal om förenklade viseringsregler, som trädde i kraft 2008, och en dialog förs om viseringsfrihet som långsiktigt mål.

Sveriges reformsamarbete med Ukraina styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Ukraina beräknas uppgå till ca 220 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Ukraina genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Ukraina utgör en växande marknad för svenskt näringsliv. Omkring 150 svenska företag är aktiva i Ukraina och Sverige tillhör de tio största investerarna i landet. Business Sweden har en utsänd handelssekreterare på plats. Problem med avfallshantering, energiförbrukning och låg vattenkvalitet bidrar till ett stort intresse för svensk energi- och miljöteknik.

Sverige har en ambassad i huvudstaden Kiev och Ukraina har en ambassad i Stockholm.