Angrepp

Användande av väpnat våld mot en främmande stats territorium eller mot en främmande stats land-, sjö- eller luftstridskrafter. Folkrättsligt benämns angrepp enligt ovan som väpnat angrepp och ger den angripna staten rätt att tillgripa väpnat våld i självförsvar.