Begränsad militär insats

Användande av annan stats militära medel mot Sverige eller svenska intressen t ex i krissituationer.