Demarkationslinje

folkrättsligt fastställd gränslinje mellan två stater. I allmänt språkbruk avses en vapenstilleståndslinje som skiljer parterna i en väpnad konflikt, t.ex. den s.k. gröna linjen, som delade östra och västra Beirut under det libanesiska inbördeskriget.