Europol

EU:s polisiära samarbetsorgan. Europol har i uppgift att göra de behöriga myndigheterna i medlemsländerna effektivare och förbättra samarbetet mellan dem så att den internationella organiserade brottsligheten bättre ska kunna förebyggas och bekämpas.

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l14005b_sv.htm