Fördrag

Konvention, traktat, gängse benämning på en internationell överenskommelse sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt. Fördragens ingående, ikraftträdande, efterlevnad, tolkning, ogiltighet, ändring, upphörande m.m. regleras i Wienkonventionen om traktaträtten av 1969. Tack vare den grundläggande rättsprincipen att avtal skall hållas, pacta sunt servanda, utgör fördragen en av folkrättens viktigaste källor.