Fredsframtvingande insatser

Utförs inom ramen för FN-stadgans kapitel VII för att med tvingande militära medel eller hot därom upprätthålla eller återställa fred i ett område. Åtgärderna kan ske inom ramen för en mellan- eller inomstatlig konflikt.