Fredsframtvingande verksamhet (peace-enforcement)

Leds eller koordineras av tex FN eller NATO för att åstadkomma vapenvila mellan tvistande parter (se även fredsfrämjande insatser).