Genusperspektiv på fredsbefrämjande insatser

Perspektivet återfinns i resolutionen 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" som antogs av FN:s säkerhetsråd den 31 oktober 2000. Denna behandlar krigets särskilda påverkan på kvinnor och flickor samt kvinnors deltagande i konfliktlösning och arbetet med långsiktig fred.