Humanitärt bistånd

Insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. I väpnad konflikt avser detta främst civilbefolkningen, men kan även gälla medlemmar av väpnade styrkor som inte längre deltar i stridigheter och i naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden avser detta den utsatta befolkningen. Det humanitära biståndet skiljer sig från det långsiktiga utvecklingssamarbetet framförallt på två sätt. För det första är dess grundsatser och utgångspunkter i stor utsträckning bekräftade i folkrätten. För det andra skall det humanitära biståndet avhjälpa akut nöd. Detta betyder att det humanitära biståndet som regel skall upphöra då en utsatt befolknings omedelbara nöd har lindrats och förhållandena har stabiliserats.