Informationsberedskap

Informationsberedskap kan ses som god insikt i hur viktig information är under allvarliga händelseförlopp. Den bygger också på tekniska resurser och människors kompetens och uthållighet. Informationsberedskap handlar om hur väl förberedda de informationsansvariga är inför informations- och kommunikationsinsatser vid allvarliga händelseförlopp. Det handlar om vilken insikt och kunskap det finns inom en organisation om kommunikationen med t ex media och medborgare före, under och efter en svår påfrestning och om vilken uthållighet och vilka tekniska resurser som står till buds för informationsverksamheten.