KUSP

KUSP, kommittéen för utrikes- och säkerhetspolitik. KUSP möts oftast två gånger i veckan och arbetar fram policyförslag och rekommendationer till ministerrådet i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP.  KUSP leder också arbetet med EU:s säkerhets- och försvarspolitik, till exempel genom att svara för den politiska kontrollen och strategiska ledningen av EU:s militära och civila krishanteringsinsatser.

 

Om KUSP på Europeiska rådets webbplats