Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöregionen sjösattes under Sveriges ordförandeskap 2009 vilken var under ordförandeskapet och är fortfarande ett prioriterat område som ska verka för att bidra till ett förbättrat klimat och havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en föregångsregion för hela EU.http://www.regeringen.se/sb/d/12827

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-17-ostersjostrategin-for-nyborjare.html