Resolution

Är en motion som antas av medlemmar i en organisation, t ex en internationell organisation som FN med medlemsstater och en generalförsamling. En resolution är inte att likställa med en juridisk nationell lag, utan skall snarare ses som en kraftfull rekommendation som parterna genom sitt medlemskap i vanligen mellanstatliga organisationer på förhand förbundit sig att följa.