Säkerhetssektor

De myndigheter och aktörer som direkt påverkar och har makten över säkerheten i ett land. Begreppet säkerhetssektor omfattar såväl försvar, polis och rättsväsende, som regeringsorgan och privata säkerhetsorgan.

 

Ofta används begreppet säkerhetssektorreform (SSR) inom exempelvis fredsbevarande insatser. Med det menas långsiktig utveckling av säkerhetssektorn där militära och civila aktörer samverkar för att nå en långsiktig fred. Avsikten med att inkludera även civila i arbetet är att freden ska vara förankrad på alla nivåer i samhället.