Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Styrelsen för psykologiskt försvar var en totalförsvarsmyndighet under Försvarsdepartementet som upphörde den 31 december 2008. Den 1 januari 2009 lades SPF samman med Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Räddningsverket (SRV). Den nya myndigheten heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). SPF:s kärnverksamhet har förts över till MSB; medieberedskap, information om M/S Estonias förlisning, opinionsutveckling, kunskapsspridning och information om säkerhetspolitik och totalförsvar.