Universella rättigheter

Universalitet betyder allmängiltighet. Med universell menas att allt omfattas eller att någonting gäller allmänt. 

 

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller på samma sätt över hela världen. De gäller för alla människor oavsett land, kultur eller andra omständigheter där faktorer som hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning inte avgör dessa.

 

Det finns olika uppfattningar vad gäller universalitet. Vissa menar att det finns universella principer, medan andra menar att det inte finns. Dvs. att allt är beroende av sammanhang och omständigheter.