Yttrandefrihet

Rätten att yttra sig och föra fram åsikter utan att bli censurerad, begränsad eller få någon typ av bestraffning.

 

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för att ett statsskick ska klassas som demokratiskt. Alla rättsstater, även de demokratiska, har begränsningar för yttrandefriheten av olika slag. Yttrandefriheten regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar alltid om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer.

 

I FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna är yttrandefriheten omnämnd i artikel 19 och 18. 

 

Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. 

 

I Europakonventionen om mänskliga rättigheter finns en liknande text om yttrandefrihet.