Fakta för lärare: Försvar

Det svenska försvaret är en av de äldsta institutionerna i vårt land. Under senare år har försvarsmakten genomgått omfattande reformer, bland annat till följd av förändringar i vår omvärld.

Förändringen av det svenska försvaret har inneburit att det gamla invasionsförsvaret, som var anpassat för att kunna möta ett storskaligt angrepp - en invasion - från Sovjetunionen, med mål att ockupera hela eller delar av landet, har avvecklats.

Förändrad hotbild

En inriktning bort från invasionsförsvaret kunde märkas redan i 1996 års försvarsbeslut. Även om tyngdpunkten fortfrande låg kvar på invasionsförsvaret, beslutades att försvarsmakten skulle få nya uppdrag: delta i internationella operationer och stödja det civila samhället.

1999 presenterades en ny plan för försvaret där invasionsförsvaret nu helt skulle utgå och resurser i stället läggas på insatsförmågan och förmågan att delta i internationella operationer. Planen var en konsekvens av dels nya kraftiga ekonomiska reduceringar, dels den minskade säkerhetspolitiska risken i närområdet.

Radikal förändring 

I slutet av 90-talet och början på 2000-talet lades ett stort antal militära förband ner. Kvalitet och insatsberedskap prioriterades framför kvantitet. En stor mängd äldre militär utrustning som förknippades med invasionsförsvaret kasserades eller såldes.

Försvarsbeslutet 2000 fastställde en radikalt förändrad inriktning av totalförsvaret, som sedan fullföljdes i försvarsbeslutet 2004.

Målet i 2004 års försvarsbeslut var att bevara vårt lands fred och självständighet genom att: bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld, hävda vår territoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna i händelse av krig.

En tydlig förskjutning har alltså skett mot internationella insatser. Inriktningen är att Sverige ska ha kapacitet att kunna medverka i upp till två stora och tre mindre internationella insatser samtidigt.

Det svenska försvaret ska bli mer flexibelt och ha en större bredd för att kunna sättas in snabbt både i vårt närområde och långt borta.  

I propositionen 2009 heter det att försvarsmaktens uppgifter är att: "Försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt territorium, i närområdet och utanför närområdet, upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska terroritoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen utanför detta. Försvarsmakten ska också med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga sanhället och andra myndigheter vid behov."

Frivillighet 

Planeringen för det civila försvaret, det vill säga myndigheter, kommuner, organisationer och företag, som vid sidan av det militära försvaret har särskilda roller i händelse av krig, ska samordnas med planeringen för att skapa en beredskap mot allvarliga händelser och kriser i samhället i fredstid.

Begreppet totalförsvar, det vill säga ett försvar som är organiserat för att kunna motstå det totala kriget och omfatta alla samhällsfunktioner, används i mindre utsträckning i dag. Det svenska totalförsvaret organiserades under och efter andra världskriget.

Sedan juni 2010 är den allmänna värnplikten vilande och ska bara tas i bruk vid behov och när regeringen så beslutar. Det betyder att försvarsmakten måste rekrytera mellan 4000 och 5000 personer varje år för att kunna bemanna alla förband med personal som frivilligt sökt anställning i försvarsmakten.